تبلیغات
کاربر گرامی ســلام : برای شادی روح برادرجوان سفر کرده ام (نعمت رحیـــم زاده)وخواهر جوان سفر کرده ام سمیه رحیم زاده صلواتی عنایت بفرماtext describing the image ♣♣♣ شـوار بـی شفــق ♣♣♣ - هنا سَه سرد (آه سرد)

شعری به زبان کردی از آقای علی اکبر شفیعیان که در غم هجران  برادر جوان تازه سفر کرده ام نعمت سروده. خداوند به ایشان سلامتی عنایت فرماید. امّا چون با نوشتار زبان کردی آشنایی کامل نداشتم لذا  با الفبای زبان فارسی آن را نوشتم. در ضمن خود سروده را با زبان شاعر برای آندسته از کاربران گرامی که مایل به شنیدن  این متن هستند قرار دادم .تا اگر در خواندن اشکالی پیش آمد با دانلود آن  این اشکال رفع شود.

بیس سه مرداد روز دِشمَه       سال نود یک دِلِم پِر خمه

روز دوشنبه 23 مرداد سال 91 دلم پر از غم شد

دل پِرَپِرِیه باز بِیقِراره          آرامِش نَی ری سو تا ئیواره

دل به تپش  افتاده باز بیقراری میکند فردا تا غروب آرامش ندارد

نه له آسمان نه له زمینِم         هم ویل و ویلان هم دل خَمینِم

نه در زمین ونه در آسمانم هم آواره هم سر گردان هم غمناکم

پیامیِ رام هات وجودم لرزان        بهار دِلِم کِردِیه وخَزان

پیامی برایم آمد که تمام وجودم را لرزاند وبهارم را تبدیل به خزان پاییزی نمود

بارِ نَو دیار هناسه سردم      نعمت ها بیمارسان بی خیال گَردِم

بیایید آه سرد مراببینید نعمتم دربیمارستان است ومن بی خیال می گردم

له شو قدر ونزول قرآن      قلب نعمت الله نیشتَسَه فغان

درشب قدر که شب نزول قرآن است قلب نعمت درد گرفته

قامَتِد رعنا زِلفِد تال تال بُو        قلب نازارد بیلا فعال بُو

بگذار قلبت برای قد وقامت رعنا وزلفان پریشانت فعال باشد

قامت خیزران رخسارد ماه بیو       وجودد رامان پیشت وپناه بیو

وجودت پشت وپناهمان است ای کسی که  اندامت همانند درخت خیزران وچهره  ات چون ماه است

قامت وینَی گُل قد سِفِید چنار    تلاش دکتر اِراد نات وکار

تلاش دکتر برایت سودی نداشت ای جوان  گل رو وبلند قدم

دانلود فایل صوتی شعر:دانـلـــــود

شعری به زبان کردی از آقای علی اکبر شفیعیان که در غم هجران  برادر جوان تازه سفر کرده ام نعمت سروده. خداوند به ایشان سلامتی عنایت فرماید. امّا چون با نوشتار زبان کردی آشنایی کامل نداشتم لذا  با الفبای زبان فارسی آن را نوشتم. در ضمن خود سروده را با زبان شاعر برای آندسته از کاربران گرامی که مایل به شنیدن  این متن هستند قرار دادم .تا اگر در خواندن اشکالی پیش آمد با دانلود آن  این اشکال رفع شود.


بیس سه مرداد روز دِشمَه                   سال نود یک دِلِم پِر خَمَه

روز دوشنبه 23 مرداد سال 91 دلم پر از غم شد

دل پِرَپِرِیه باز بِیقِراره        آرامِش نَی ری سو تا ئیواره

دل به تپش  افتاده باز بیقراری میکند فردا تا غروب آرامش ندارد

نه له آسمان نه له زمینِم          هم ویل و ویلان هم دل خَمینِم

نه در زمین ونه در آسمانم هم آواره هم سر گردان هم غمناکم

پیامیِ رام هات وجودم لرزان          بهار دِلِم کِردِیه وخَزان

پیامی برایم آمد که تمام وجودم را لرزاند وبهارم را تبدیل به خزان پاییزی نمود

بارِ نَو دیار هناسه سردم         نعمت ها بیمارسان بی خیال گَردِم

بیایید آه سرد مراببینید نعمتم دربیمارستان است ومن بی خیال می گردم

له شو قدر ونزول قرآن       قلب نعمت الله نیشتَسَه فغان

درشب قدر که شب نزول قرآن است قلب نعمت درد گرفته

قامَتِد رعنا زِلفِد تال تال بُو        قلب نازارد بیلا فعال بُو

بگذار قلبت برای قد وقامت رعنا وزلفان پریشانت فعال باشد

قامت خیزران رخسارد ماه بیو        وجودد رامان پیشت وپناه بیو

وجودت پشت وپناهمان است ای کسی که  اندامت همانند درخت خیزران وچهره  ات چون ماه است

قامت وینَی گُل قد سِفِید چنار      تلاش دکتر اِراد نات وکار

تلاش دکتر برایت سودی نداشت ای جوان  گل رو وبلند قدم

قد سِفِید چنار قامت وینَی گُل             حیفه وَ جوانی داخِد بو له دل

حیف است که داغ تو را در جوانی ببینم  ای جوان  گل رو وبلند قدم

حیفه وَ جوانی داخِد بو له دل   بیس هشت سالگی داخل بیود وَگِل

حیف است که داغ تو را در جوانی ببینم   در سن 28 سالگی در دل خاک جای بگیری

هم یتیم هم یسیر هم بد اقباله        نعمت تازه سیور 28 ساله

نعمت  جوان 28 ساله ای است که تازه داماد شده آخر او هم یتیم هم مادرمرده هم بد شانس است

قامت خَمیده ِی قد وبالادِم       پَشیو پَژمُرده ی چهره ی رَعنادِم

به خاطر ندیدن قدو قامت رعنایت وچهرۀ زیبایت هم کمرم خم شده وهم سرگردان وپژمرده ام

دالِگ خو َنیرم خُویشکَیل پَشِیوِن      دلگیر له اَجل نوُ مالی شیوِن

مادر که ندارم خواهرانم هم با ناباوری از اجلی که خانه نوبنیادم را ویران کرد ناراحت ودلگیرند

خوم یتیم یَسیرله رِیوو زمینم      باوگِم نِیَسَی اِرا تلقینِم

من  یتیم ومادر مرده روی زمینم  که پدرم نیست تا تلقین مرا بخواند

نه باوگ نه دالِگ له خاکسپاری       نه گیس رام بِرِن نه عزاداری

پدر ومادرم در مراسم خاک سپاری من نیستند تا برایم عزاداری کنند

وَ لباس فرم جیور سردار روس     هم شیک هم رعنا هم تازه عروس

وَهِمَت بَرز ناو گُروهانِد      خَم اِبراز نَیوُ له دل پنهانِد

به همت بلندت در یگان نظامیت وبه غمی که در سینه پنهان داشتی وابراز نمی کردی

قامَتِد حیران له درد قلبه      خَوو آرامش له لیمان سلبه

توکه داری درد در قلبت هستی ما هم فاقد خواب وآرامشیم

بیوشِن ی قلبه یِه بار بایِگوبان      شاید وصیتی باریگو زوان

به قلبت بگویند یکبار دیگر به تپش بیفتد تا اینکه تو وصیتت را بنمایی

دکتر کاری کَه کاری بِکَه قلب ی     شاید خاطر ی نبی کَی جَلب ی

دکتر یه کاری بکن شاید به خاطر برادرش نبی قلبش دوباره شروع به کار کند

شِکِر وذات حی پروردگار        قلب جوانان چیو کَفِگ له کار

خدایا شکرت مگر ممکن است که قلب جوان از کار بیفتد

شِکِر وگرداننده ِهم شَوُ هم روژان       قلب جوانان چطور نَیگه ژان

ای گرداننده شب وروز چگونه ممکن است که قلب جوانی درد کند

قلب جوانی باید له جوش بوُ      جای شور ونشاط ،سوز وخُروش بوُ

قلب جوان باید در شور؛ نشاط وجوش وخروش جوانی باشد

نعمت صداقت له چهرهَ د واری      هَر وَ یه دَفَه قلبد بیوُ کاری

نعمت توکه چهره زیبایت گواهی صداقت کلامت را می داد چرا به یکباره قلبت از تپش ایستاد

قلبد بیوُ کاری درمان پنهان بیوُ    تَمَز مأویِ تِه له آسمان بیوُ

قلبت ناراحت ودرمانت هم پنهان بود چرا که جایگاه تو در آسمان بود

مرگ جوانیگ داخل بُوگ له خاک      قلب براو خُویشک وتیرِکی چاک چاک

مر گ جوان همانند تیری است که قلب برادران وخواهرانش را پاره پاره می کند

نعمت وجوانی قلب ی هات وَ ژان       یه دودمانیگ له خَرِگ چکان

نعمت که قلبش در جوانی از کار افتاد باعث عزادار شدن یک دودمان شد

راسه داخ برا کمر شکنه         پای نا توان کی زوان الکَنه

درست گفتند که داغ برادر هم کمر شکن است وهم پا را ناتوان وهم زبان را الکن میکند

نعمت هَر خُودید آرام گیانم     خَوَرِ مرگد سِزان سِقانم

نعمت تو باعث آرامشم بودی که خبر مرگ ناگهانیت مغز استخوانم را سوزاند

حیف ئرا نعمت را مال وِیلِ ی       ئرا کومِر کیشان باوان واِیلِ ی

حیف است که نعمت بمیرد وخانه اش بی سرپرست شود وخانواده اش هر روز آه سرد بکشند

ئی جوان لایق با امتنانَه      ذکر زوانی سوره رحمآنه

این جوان لایق ومتینی که ذکر زبانش سوره الرحمن است

دل له دنیا ناس له وینی وانه        ذکر زوانی سوره قرآنه

دنیا را رها کرده و ذکر زبانش سوره  قرآن است

هم براو هم  خُویشک چو انتظارِد       آرامش گِرِن له پای مَزارد

برادران وخواهرانت چشم انتظارتند وتسکین دهنده آنها تنها سنگ مزارت است

داخِد نیه نیوسیید وَقلم دوات      شادی او قلبه فاتحه وصلوات

داغ تو بزگتر از آن است که باقلم وجوهر نوشته شود برای شادی قلبش صلواتی بفرست وفاتحه ای بخوان


دانلود فایل صوتی شعر:دانـلـــــود
طبقه بندی: دل نوشتــــه ها، روایات وداستانها، دانلودهـــا،
برچسب ها: هنا سَه سرد (آه سرد)، شوار بی شفق،

تاریخ : دوشنبه 3 مهر 1391 | 12:48 ب.ظ | نویسنده : نبی رحیم زاده | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.
<